PHP infoBoard v.5 PERFECT
Siam55.com เว็บถนอมสายตาชั้นยอดของเมืองไทย
 

จดหมายขอเยี่ยมชม ตัวอย่างหนังสือขอเยี่ยมชม
จดหมายขอเยี่ยมชม ตัวอย่างหนังสือขอเยี่ยมชม การที่เราจะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ หรือกิจการใดๆ ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาต เนื่องเป็นกฏระเบียบขององค์กรนั้นๆ เพราะฉนั้นเราจึกงต้องมาเรียนรูว่า การเขียนจดหมายขอเยี่ยมชม นั้นต้องทำอย่างไร

ตัวอย่างร่างหนังสือถึงหน่วยงานราชการ

เรื่อง ขอนำคณะผู้รับการอบรมเข้าเยี่ยมชมกิจการ

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                     ด้วยโรงพยาบาล.........................ได้จัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์
หลักสูตร..............................รุ่นที่............ร
ะหว่างวันที่.............................................
ณ........................................
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก ให้มี
ความรู้ความชำนาญในการพัฒนางานวิจัย 
กับทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลในสังกัด
กองทัพบก จำนวน......
คน  
การอบรมดังกล่าว เน้นเรื่องการพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและ
ทันต่อสถานการณ์ 

                      โรงพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
เป็นหน่วยงานที่มีผลงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาสุขอนามัย
ของประชาชน 
จนเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป หากผู้รับการอบรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติ
งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เชื่อว่าจะก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้รับการอบรมรุ่นนี้
เป็นอย่างยิ่ง

                      โรงพยาบาลฯ จึงขอความอนุเคราะห์ขอนำผู้รับการอบรมดังกล่าว พร้อม
ด้วยบุคลากรของ
โรงพยาบาลฯ รวม............คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในวันอังคารที่ ๔ 
สิงหาคม 
๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้
ได้มอบให้
นางสาว..............................................
(ตำแหน่ง)........................................
เป็นผู้ประสานรายละเอียดเพิ่มเติม 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                              ขอแสดงความนับถือ
 
                                                             (..............................)
                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล........................
กองธุรการ
โทร...............
โทรสาร.................
 
ที่มา
 
 
 
หรือถ้าเป็นเอกชน ดูตัวอย่างด้านล่างครับ เป็น pdf ครับ

 


 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
18/08/2011 - 08:23
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0697-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : จดหมายขอเยี่ยมชม ตัวอย่างหนังสือขอเยี่ยมชม หัวข้อรวม