PHP infoBoard v.5 PERFECT
Siam55.com เว็บถนอมสายตาชั้นยอดของเมืองไทย
 

เลือกตั้งล่วงหน้า การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 54 ต้องทำอย่างไรมาดู
เลือกตั้งล่วงหน้า การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 54 ต้องทำอย่างไรมาดู สำหรับเพื่อนๆวัยทำงานและน้องๆ นักศึกษาที่ไปเรียนต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางกลับ เพื่อไปเลือกตั้ง เพื่อนๆน้องๆ สามารถเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ครับ

กรณีในเขตเลือกตั้ง

ผู้ ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ถามวันเวลาที่กำหนด


ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 13 -17 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง

 

กรณีนอกเขตเลือกตั้ง

 

ผู้ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจะต้องทำอย่างไร? 

          ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียน อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 30 วัน (ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554) สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอ เปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น.
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
  1. คำ ขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  - ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด หรือ Download คลิ๊กที่นี่ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน

วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด 
         ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3 ทาง คือ
  1. ยื่นด้วยตนเอง
  2. ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
  3. ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)

ระยะเวลาในการลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554

 

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 2 มิถุนายน 2554 โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ที่ เมนู "สื่อประชาสัมพันธ์และเเผยแพร่" เมนูย่อย แบบฟอร์ม
ผู้ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจะต้องทำอย่างไร? 
          ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียน อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง 30 วัน (ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554) สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอ เปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น.
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด


คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  - ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัด หรือ Download คลิ๊กที่นี่ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน


วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด 
         ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3 ทาง คือ


ยื่นด้วยตนเอง
ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน
ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)

ระยะเวลาในการลงทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554

แบบฟอร์มเลือกตั้งล่วงหน้า โหลดได้เลย

 

http://www2.ect.go.th/content.php?Province=lopburi&SiteMenuID=2913

 

ที่มา

http://www2.ect.go.th

 

คำค้น : เลือกตั้งล่วงหน้า,
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า,
เลือกตั้ง 2554,
การเลือกตั้งล่วงหน้า,
เลือกตั้งล่วงหน้า 2554,
เขตเลือกตั้ง,
เลือกตั้ง 54,
เลือกตั้ง54,
แบบฟอร์มเลือกตั้งล่วงหน้า,
ข่าวการเลือกตั้ง 2554,
แบบ ฟอร์ม เลือกตั้ง ล่วงหน้า,
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


[ 55 - 29/05/2011 - 19:20 ] Admin

แบบฟอร์มเลือกตั้งล่วงหน้า

คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด hot

แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง hot 
  No Image ผู้โพส : 55
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ 55 ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
29/05/2011 - 19:12
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0684-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : เลือกตั้งล่วงหน้า การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 54 ต้องทำอย่างไรมาดู หัวข้อรวม