PHP infoBoard v.5 PERFECT
Siam55.com เว็บถนอมสายตาชั้นยอดของเมืองไทย
 

ความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาอาชีพ
ความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาอาชีพ

[ admin - 20/06/2011 - 15:31 ] Admin
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย  สมิทธิไกร

 

ความหมายของ การพัฒนาอาชีพ
 
 
โดยทั่วไป อาชีพ (Career)  หมายถึง สิ่งที่บุคลากรทำเพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรม เช่น อาชีพแพทย์  พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะให้ความหมายของคำว่าอาชีพ คือ “ลำดับของตำแหน่งงานซึ่งบุคคลดำรงอยู่ภายในช่วงชีวิตของเขา” (De Cenzo & Robbins, 1994)  ดังนั้น บุคลากรทุกคนที่ทำงานโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาชีพทั้งสิ้น
 
 
การพัฒนาอาชีพ (Career development)  จึงหมายถึง กระบวนการซึ่งองค์การจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง (De Cenzo & Robbins, 1994) ซึ่งอาจจะได้แก่การประเมินศักยภาพของบุคคล กำหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม วางแผน และฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน (ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิมิต และกิ่งพร ทองใบ,2531)
 
 
 
  
  No Image ผู้โพส : การพัฒนาอาชีพ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ การพัฒนาอาชีพ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
20/06/2011 - 15:10
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0234-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาอาชีพ หัวข้อรวม