PHP infoBoard v.5 PERFECT
Siam55.com เว็บถนอมสายตาชั้นยอดของเมืองไทย
 

การปรับปรุงวิธีการทํางาน ต้องทำอย่างไร
การปรับปรุงวิธีการทํางาน ต้องทำอย่างไร วันนี้พี่สยาม ได้รวบรวมบทความดีๆเหล่านั้นมาฝากเพื่อนๆครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ กับทุกๆคนนะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาต่างๆครับ

ที่มา การปรับปรุงวิธีการทํางาน

http://fscieng.csc.ku.ac.th

การปรับปรุงประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจเครื่องหนัง

Source - Department of Industrial Promotion (Th/Eng)

Thursday, March 20, 2003  11:51

28750 XTHAI XECON XGOV XLOCAL V%GOVL P%DIP

 

          กรณีศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพ

          การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

          บริษัท เครื่องหนัง 1 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          บริษัทมีบุคลากรทั้งหมด 163 คน ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ รองเท้าสตรี ซึ่งเป็นการรับจ้างผลิต ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือส่งตรงให้กับ Department, Wholesale Shoe Shop ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ (ประมาณ 95%) ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรป วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ พื้น PU หนัง และผ้า

          สภาพปัญหา

          1 ให้พนักงานเข้าใจการเพิ่มผลผลิตและมีแนวทาง แนวคิดในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต

          2 การควบคุมวัสดุคงคลังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากและต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้ยังพบวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม เช่น หนังที่เปียกและสกปรกเนื่องจากโดนละอองฝน

          3 เมื่อเกิดปัญหาในหน่วยงานต่างๆ บริษัทยังขาดระบบในการค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขที่ชัดเจนทำให้ปัญหาเดิมๆ เกิดซ้ำ

          4 ข้อบังคับในการทำงานยังไม่ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

          5 ผังการบริหารงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ ไม่มีการกำหนด Job Description และ Job Specification

          6 ไม่มีการสอนงาน (On The Job Training) ที่เป็นระบบ

          7 ไม่มีการวางแผนกำลังพล ทำให้ไม่ทราบกำลังพลที่เหมาะสม

          8 แบบประเมินผลไม่ชัดเจนและยากแก่การประเมิน ทำให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อน

          9 บริษัทมีระบบบัญชีและงบการเงินที่เหมาะสม แต่ยังขาดการนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการลงทุน และการบริหารงาน

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          แนวทางการดำเนินงาน

          - ศึกษาปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัท, ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา, ทดลองปรับปรุง แก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือระหว่างทีมที่ปรึกษาและบริษัท, ติดตามผลและปรับปรุงเพิ่มเติม, จัดทำเป็นมาตรฐานและสรุปผล

          วิธีการ

          - ประเมินโรงงานเบื้องต้น (Company Diagnosis)

          - อบรมแนวคิดเบื้องต้นในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงงาน

          - สำรวจและเก็บข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงเพื่อเลือกประเด็นปัญหาวิกฤต

          - วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทีมงานของบริษัท

          - เลือกปัญหาวิกฤตขึ้นมาทำการปรับปรุงแก้ไข

          - ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาวิกฤตของบริษัท

          - ศึกษาและวิเคราะห์ผลการปรับปรุง

          - จัดฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control), การดำเนินกิจกรรม 5 และการใช้ผังก้างปลา (Cause & Effect Diagram) เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมอง

          - ให้คำแนะนำในการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

          - ให้คำแนะนำในการปรับปรุงผังการบริหารงานให้มีความชัดเจน

          - สอนวิธีการเขียน Job Description และ Job Specification และให้จัดทำ

          - ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ On the Job Training

          - ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบ และแบบประเมินผลงาน

          - ศึกษาและให้คำแนะนำในการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

          - จัดให้มีการนำเสนอบทสรุปการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทแก่ผู้บริหาร พร้อมทั้งให้แนวทางในการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบการเงินต่อไป

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          1 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแนวคิดในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น

          2 นำกิจกรรม 5 มาปรับปรุงพื้นที่ทำงานโดยมีการจัดทำ Big Cleaning Day ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณชั้น 3 ได้มากขึ้น ซึ่งได้มีการจัด Layout ของโรงงานใหม่ โดยย้ายสายการผลิตจากชั้น 4 มาอยู่รวมที่ชั้น 3 รวมทั้งมีการจัดระบบเก็บสินค้าในสโตร์ ทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น เป็นผลให้กำลังการผลิตรองเท้าในห้องขาวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 คู่ต่อเดือน เป็น 5,000 คู่ต่อเดือน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 3,600,000 บาทต่อปี

          3 มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่ขจัดสาเหตุแท้จริงของปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำ

          4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับในการทำงาน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

          5 ผังการบริหารงาน และจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานสามารถเขียน JD/JS

          6 จัดทำระบบการสอนงานในหน้าที่ (OJT)

          7 จัดทำกำลังพลมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์การใช้กำลังพล

          8 ปรับปรุงแบบประเมินผลงานให้สามารถประเมินได้ถูกต้องและสะดวกในการประเมิน

          9 บริษัทสามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

          บริษัทเครื่องหนัง 2 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          บริษัทมีพนักงานจำนวน 50 คน ผลิตรองเท้านิรภัย (Safety Shoes) และรองเท้าผ้าใบ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตตลอดจนกระตุ้นให้พนักงานบริษัทมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

          สภาพปัญหา

          จากความต้องการดังกล่าวข้างต้น จึงได้ขอให้ที่ปรึกษาช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ดังนี้

          1 ลดอัตรารองเท้าเสีย (Defect) หรือต้องซ่อม (Rework) ลง

          2 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลด้านการผลิตและคุณภาพ

          3 ลดปริมาณวัตถุดิบตกค้าง เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการผลิตและด้านคุณภาพอย่างเป็นระบบ

          4 ฝึกสอน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหัวหน้างานในเรื่องบทบาทหัวหน้างานมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการสอนงาน (Job Instruction) เพื่อให้สามารถสอนงานลูกน้องได้ถูกวิธี อันจะช่วยให้การเกิดของเสียในการผลิตลดลง

          5 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานโดยการสำรวจสภาพขวัญและกำลังใจของพนักงานและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์และสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อค้นหาปัญหา

          2 จัดตั้งคณะทำงานและเลือกประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการทำงานและควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่เรื่องคุณภาพ

          3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวความคิดในการทำงานด้วยแนวความคิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity Concept) ด้วยการฝึกอบรมและการใช้สื่อวีดีทัศน์

          4 มอบหมายงาน เช่น จัดเก็บข้อมูลคุณภาพด้านการผลิตโดยแยกสภาพรองเท้าดี/เสีย แยกประเภทรองเท้าเสียในแต่ละวันที่ผลิต จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบในแต่ละกระบวนการผลิต และมอบหมายให้พนักงานผลิตในแต่ละกระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเองก่อนส่งกระบวนถัดไป

          5 แก้ปัญหาคุณภาพที่แหล่งกำเนิด (Source Control) ของปัญหาและการตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเองโดยพนักงานผลิต (Self Inspection)

          6 ให้ความรู้แก่หัวหน้างานในเรื่องความสัมพันธ์ในการทำงาน (Job Relation) การปรับปรุงงาน (Job Method) และการสอนงาน (Job Instruction)

          7 ให้ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลแก่พนักงานบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะให้พนักงานบุคคลจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ของพนักงาน รวมทั้งดำเนินการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและบริษัทเพื่อจัดให้มีเอกสาร และแบบฟอร์มเบื้องต้นสำหรับการบริหารงานบุคคล

          8 สำรวจความคิดเห็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการทำงาน (Morale Survey) เพื่อทราบสภาพขวัญและกำลังใจของพนักงาน และเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายการบริหารงานของบริษัทต่อไป

          บริษัท เครื่องหนัง3 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องหนัง เช่น กระเป๋าถือสตรี,กระเป๋าเอกสาร,เข็มขัด,พวงกุญแจ เป็นต้นเครื่องจักรหลัก ได้แก่ เครื่องตัดหนัง เครื่องเย็บหนัง และเครื่องปั๊มทอง ตลาดเป็นตลาดในประเทศมากกว่า50 % เริ่มมีแนวโน้มที่จะส่งออกบ้างเล็กน้อย ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 30 คน

          สภาพปัญหา

          1 ด้านการผลิตขาดการวางผังโรงงานที่เหมาะสมทำให้สูญเสียระยะเวลาในการขนย้าย

          2 ด้านบุคลากรการทำงานโดยทั่วไปไม่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและไม่มีปัญหาของเสีย พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานรับเหมาช่วง ปริมาณการผลิตในแต่ละวันขึ้นกับความเร็วและทักษะในการทำงานของพนักงาน ซึ่งหากมีการปรับปรุงผังโรงงานและวิธีการทำงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้

          3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานจะมีฝุ่นสะสมมากและมีวัสดุกองไว้มากเกินความจำเป็นในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลาในการผลิตและมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว

          4 ด้านการเงิน การจัดการระบบบัญชีและเอกสารทางการเงินของบริษัท (งบการเงิน) เป็นระบบรวมของทุกบริษัทในเครือไม่มีการแยกเป็นรายบริษัท ทำให้ไม่สามารถทราบถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทได้

          5 ขาดการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ประโยชน์ในการประเมินวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดแข็งเพื่อรักษาจุดแข็งนั้นไว้และใช้ประโยชน์ ทราบจุดอ่อนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          ในการดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการให้แก่โรงงานนั้น ทางทีมที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะให้แก่ทางบริษัทเลือกหัวข้อในการปรับปรุงที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของบริษัทขึ้นมาดำเนินการก่อน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงนั้นควรที่จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในช่วงเวลาของการดำเนินการของโครงการ ซึ่งหัวข้อในการปรับปรุงได้แก่หัวข้อดังต่อไปนี้

          1 ลดปริมาณการขนส่งที่เกินความจำเป็นเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยิ่งขึ้น

          2 กิจกรรม 5. อันเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นและลดปริมาณชิ้นงานที่ไม่ต้องการที่สะสมในสต็อกทิ้งไป ทำให้สถานที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นและพนักงานระดับบังคับบัญชาตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้นและมีการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3 ระบบ Visual Control เข้ามาประยุกต์ใช้ในการติดตามงานในการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

          4 จัดทำ Morale Survey และนำผลจากการสำรวจเสนอให้บริษัท

          5 จัดทำกำลังพลมาตรฐาน เพื่อการวางแผนกำลังพลในอนาคต

          6 จัดทำแบบติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          1 มีข้อบังคับในการทำงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย

          2 มีผังโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน

          3 ยังไม่ได้จัดทำการประเมินผลงานที่ชัดเจน

          4 จัดทำ Morale Survey และสรุปผลเสนอบริษัทเพื่อให้ทราบความคิดของพนักงาน

          5 ยังไม่ได้จัดทำแบบควบคุมการลาของพนักงาน

          6 ยังไม่ได้จัดทำแผนกำลังพลมาตรฐาน

          บริษัท เครื่องหนัง4 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          บริษัทเป็นผู้ผลิตเข็มขัดหนังเรียบและเข็มขัดหนังสานเพื่อการส่งออก และเป็นลักษณะการดำเนินงานเป็นการรับจ้างผลิตและขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ตลาดส่วนใหญ่คือญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา บริษัทได้รับคำสั่งซื้อค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากทางต่างประเทศมั่นใจในฝีมือการผลิต ขณะนี้มีพนักงาน 28 คน

          สภาพปัญหา

          1 ในปัจจุบันนี้การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการบัญชี ยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และยังเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถวัดผลการดำเนินงาน (Measurement) ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ส่งผลให้ไม่ทราบถึงปัญหาหรือสาเหตุหลักที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงาน ดังนั้นบริษัทจึงต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการจัดทำข้อมูลทางการเงินและการบัญชีอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกิจการ

          2 ขาดระบบการจัดการด้านต้นทุนการผลิต ไม่ทราบต้นทุนที่แน่ชัดของสินค้าที่ผลิตในแต่ละคำสั่งซื้อ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญไม่ได้ผลกำไรตามที่กำหนดไว้

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          1 ศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน เช่น กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการผลิต การจัดเก็บสินค้าการเงินการบัญชี การจัดการ เป็นต้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลทางการเงิน การบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน

          2 เก็บข้อมูล ตัวเลข และรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลทางการเงิน การบัญชี

          3 เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าของกิจการเกี่ยวกับแนวคิดด้านต้นทุน การจัดการด้านต้นทุนโดยการพิจารณาชนิดของต้นทุนแยกเป็นประเภท เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าโสหุ้ยที่เกี่ยวกับการผลิต ฯลฯเพื่อที่จะทำให้ทราบว่าในแต่ละคำสั่งซื้อ (Order) หรือแต่ละเดือนจะเกิดต้นทุนการผลิตเป็นจำนวนเท่าไรนอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยการนำเสนอรายละเอียดของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญในกลุ่มการเงิน (Financial Dimension) ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของบริษัท

          4 จัดทำระบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เพื่อช่วยให้พนักงานและผู้บริหารสามารถนำข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ไปใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท

          5 เสนอแนะวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตซึ่งประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายโสหุ้ยเพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไร ต้นทุนการดำเนินงานและการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เพื่อช่วยเจ้าของกิจการในการวางแผนและการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

          6 จัดทำ Software สำหรับระบบการบันทึกข้อมูลการเงินและการบัญชี ตลอดจนระบบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel

          7 นำเสนอแนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น และส่งผลให้เกิดมาตรฐานขึ้นในบริษัทซึ่งข้อมูลที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นจะได้นำไปพิจารณาจัดทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) ตลอดจนจัดทำดัชนีชี้วัดทางการเงินและการบริหารประเภท เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกิจการภายในของบริษัท

          8 มอบหมายให้พนักงานของบริษัทนำข้อมูลการดำเนินงานบันทึกลงบนโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้เพื่อทำการวิเคราะห์ผลและระบุประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ สามารถพิจารณาสรุปหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการต่อไป

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          1 ปรับปรุงระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การบัญชีที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถนำข้อมูลจากระบบนี้ไปวางแผนทางการเงินและวิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อเป็นการยกระดับและปรับปรุงความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานและเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถนำระบบไปใช้ปฏิบัติได้

          2 ระบบ (Software) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การบัญชีที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทำให้บริษัทได้ข้อมูลถูกต้องและทันสมัย สามารถลดระยะเวลาในการประมวลผลลงจากเดิมซึ่งต้องรอข้อมูลจากบริษัททำบัญชีเป็นผู้จัดทำสรุปเป็นรายเดือน นอกจากนี้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบันทึกรายการทางการเงินและการบัญชีที่อย่างถูกต้อง จะช่วยให้บริษัทประหยัดงบประมาณลงทุนในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ถึง 240,000 บาทและเจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบและป้องกันการรั่วไหลของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้อย่างเป็นระบบ

          3 เครื่องมือ (Software) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและดัชนีชี้วัดที่สำคัญในกระบวนการการผลิตและการจัดการภายใน จะช่วยให้ทราบสถานะการดำเนินงานของกระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของแต่ละคำสั่งซื้อหรือเป็นรายเดือนไตรมาส และรายปี ซึ่งเดิมไม่มีระบบดังกล่าวและช่วงเวลาในการประมวลผล (Frequency) ไม่แน่นอน ทำผลให้บริษัทไม่ทราบผลการดำเนินงานจนกว่าจะรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นเป็นคราวๆ ระบบดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ(Efficiency)

          ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อพิจารณาปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการผลกำไรของบริษัทและสามารถนำไปวางแผนการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรการผลิตประจำปีได้อย่างเป็นระบบ จากเดิมใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 3-4 วันลงเหลือภายในประมาณ 30 นาที

 

 (ต่อ1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจเครื่องหนัง

Source - Department of Industrial Promotion (Th/Eng)

Thursday, March 20, 2003  11:52

28747 XTHAI XECON XGOV XLOCAL V%GOVL P%DIP

 

 บริษัท เครื่องหนัง 5 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          บริษัทมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 113 คน ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันคือ หนังเขียว และผลิตภัณฑ์ของเล่นสุนัข มีกำลังการผลิต 3,000 - 20,000 กิโลกรัม / เดือน ผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 50 %

          สภาพปัญหา

          จากการสำรวจสภาพปัญหาภายในโรงงาน และร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้พบว่าสภาพปัญหาที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง มีดังนี้

          1.1 ด้านต้นทุนการผลิต

          - ปัญหาด้านการควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

          - ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้า

          -ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูง

          1.2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้

          1.3 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงานภายในโรงงาน มีมลภาวะทางกลิ่นมาก

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          2.1 แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง

          2.2 แนวทางในการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน พนักงานต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยผ่านการบริหารและนโยบาย

          2.3 แนวทางในการปรับปรุงวิธีการทำงานและการตรวจสอบคุณภาพ ต้องระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร

          2.4 การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำงาน

          2.5 จัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

          2.6 บริหาร เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา จัดทำแผนปฏิบัติงาน

          2.7 จัดทำเอกสารการปรับปรุงวิธีการทำงานเสนอต่อโรงงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

          2.8 ติดตามผล วิเคราะห์ผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          3.1 เสนอแนะแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผลการสำรวจด้านไฟฟ้า สรุปได้ว่าควรทำการควบคุม ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และการจัดตารางการทำงานของเครื่องจักร

          3.2 เสนอมาตรการจูงใจในการทำงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดงานและพนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน

          3.3 ฝึกสอนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีต้นทุน เพื่อให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

          3.4 ฝึกสอนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบุคคล ประกันสังคมและแรงงาน เพื่อให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้ง่าย ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

          3.5 ฝึกสอนการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว

          3.6 เสนอแนะการแก้ปัญหาเชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาการปฏิเสธและการส่งคืนสินค้าของลูกค้า ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

          3.7 เสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

          4. สรุปและข้อเสนอแนะ

          4.1 ขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ประสานงานกับที่ปรึกษาโดยตรง จึงทำให้ผู้บริหารซึ่งมีภาระอยู่แล้วต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้น

          4.2 พนักงานขาดความเข้าใจในการทำงานที่เป็นระบบ

          4.3 พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ขาดงานบ่อยทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

          4.4 ผู้บริหารควรอบรมหมายหน้าที่การประสานงานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและทำให้การทำงานต่อเนื่อง สามารถติดตามงานมอบหมายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          4.5 ควรมีการประชุมพนักงานเป็นประจำ อาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสม เป็นการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานโดยตรงด้วย

          4.6 ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานให้เคร่งครัด และนำมาตรฐานการจูงใจในการทำงานมาใช้ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

          บริษัท เครื่องหนัง 6 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าสตรี วัตถุดิบหลัก คือ หนังแท้ หนังเทียม กำลังการผลิต 400,000 คู่ต่อปี มีพนักงาน 130 คน

          สภาพปัญหา

          1.1 พนักงานมีการเปลี่ยนงานสูง (Turn Over สูง) และไม่สามารถทำงานได้หลายด้าน (Multi Skill) ทำให้มีปัญหาเมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้พบว่า พนักงานที่มีความชำนาญ (Skill Labor) และอยู่มานานมีเพียงร้อยละ 10

          1.2 ขาดการบันทึกผลและวิเคราะห์การปฏิบัติงานในสายการผลิต เช่น ปริมาณ Defect ของวัตถุดิบ หรือชิ้นงานในแต่ละขั้นตอน ทำให้ไม่ทราบตัวเลขของการสูญเสีย

          1.3 ต้องการการบริหารการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายโรงงานและการขยายการผลิต เนื่องจากมีแผนจะย้ายโรงงานผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว เพราะมีค่าแรงถูกกว่าในประเทศไทย เพื่อผลิตรองเท้าสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับล่าง ส่วนโรงงานในประเทศไทยมีแผนเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่มระดับสูงต่อไป

          1.4 มีปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนมีราคาถูกกว่า

          1.5 ขาดการจัดทำแผนการตลาดที่ชัดเจน

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          2.1 สรุปปัญหาด้านการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการ และงานบุคคล

          2.2 ศึกษาสายปฏิบัติงาน เพื่อฝึกการเขียนคู่มือ และอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

          2.3 เก็บข้อมูล Flow Chart ของ store แผนกตัด เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI)

          2.4 อบรม ISO 9000, Productive Maintenance และฝึกการเขียน Procedure พร้อมกับสรุปจำนวน Procedure และกำหนดรหัสเอกสาร

          2.5 กำหนดหัวข้อในคู่มือคุณภาพ และวิธีการเขียนคู่มือคุณภาพอย่างละเอียด

          2.6 ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง QM ฉบับร่าง ร่วมกับ QMR จนได้ QM ที่สมบูรณ์ พร้อมจัดพิมพ์ QM ฉบับจริง

          2.7 ทำ Specification List ของเครื่องจักรแต่ละตัว แต่ละประเภท

          2.8 บรรยายเรื่อง 5 . และกำหนดการทำ Big Cleaning Day

          2.9 เก็บข้อมูลสภาพทางธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

          2.10 อบรมเรื่อง Unit Operation เพื่อประกอบการปรับปรุงโรงงานให้มีความสมดุลในการผลิต

          2.11 ให้พนักงานแจกแจงรายละเอียดของงาน และเวลามาตรฐานขั้นต้น และสร้างความเข้าใจในการบริหารเวลา

          2.12 ให้ความเข้าใจการจัดลำดับงาน และการจัด Line Balance

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          3.1 ได้อบรม 5 . และมอบหมายให้พนักงานทำ Big Cleaning Day รวมทั้งอบรมกิจกรรมข้อเสนอแนะ เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีขึ้น และร่วมส่งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานซึ่งมีหัวข้อที่ใช้ในการปรับปรุงได้ดี และมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพเพิ่มขึ้น

          3.2 ให้พนักงานทำ Daily Check Sheet ของอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน และทำการเก็บข้อมูล ทำให้พนักงานมีการเก็บข้อมูลเครื่องจักรขัดข้อง และมีการบันทึกข้อมูลการทำ Self Maintenance เพื่อใช้แก้ปัญหาได้

          3.3 พนักงานได้รับการอบรม ISO 9000 และเขียน Procedure ของระบบงาน ทำให้พนักงานได้เขียน Procedure ตามระบบ ISO 9000 และสามารถขยายผลเป็นระบบ ISO ของงานผลิตรองเท้าของบริษัทได้ เพื่อใช้ประโยชน์เมื่อมีการย้ายโรงงานไปประเทศลาว

          3.4 ได้ร่วมกันทำ Line Balance เพื่อจะได้ทราบว่า จุดใดเป็นจุดขาดพนักงานมากที่สุด เพื่อพัฒนาพนักงานให้มี Multi skill ในส่วนที่ขาด ซึ่งผลจากการทำ Line Balance ทำให้เห็นว่าจะต้องพัฒนาพนักงานในงานใด เพื่อให้ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ แทนการปล่อยให้ชิ้นงานรอคนที่ปฏิบัติงาน

          3.5 บริษัทได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการตลาด เพื่อใช้ในการขยายตลาดได้ดียิ่งขึ้น

          บริษัท เครื่องหนัง 7 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          เป็นบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าชนิดต่างๆ เพื่อการส่งออก วัตถุดิบหลักได้แก่ ผ้า หนังหมู หนังวัว และหนังสัตว์อื่นๆ โดยเป็นการรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าตามใบสั่งงาน มีกำลังการผลิต 1,200 ใบต่อวัน สามารถผลิตได้จริง 1,000 ใบต่อวัน กระเป๋าจะมีการเปลี่ยนแบบอยู่ตลอดเวลาตามลักษณะนิยมและตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งกระบวนการผลิตโดยย่อคือ จัดเตรียมวัตถุดิบ (ตัดหรือปั๊ม) เข้าสู่กระบวนการเย็บ และประกอบ จากนั้นบรรจุหีบห่อ เพื่อรอส่งให้ลูกค้าต่อไป

          สายงานการประกอบหรือการเย็บ จะมี Supervisor เป็นผู้ควบคุม ลักษณะการทำงานขั้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีต สำหรับคุณภาพสินค้าที่ผลิตจะเป็นสินค้าเกรดที่ไม่สูงมากนัก แต่ปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาและเน้นหนักในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง และประกอบกับไม่สามารถสู้ราคา และต้นทุนค่าแรงงานของประเทศคู่แข่ง เช่น จีน ได้ ทางบริษัทจึงต้องพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงสายการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

          สภาพปัญหา

          ด้านวัตถุดิบ

          - เกิดการสูญเสียวัตถุดิบในขั้นตอนการเตรียม การวาดแบบ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการวางแบบ ทำให้การตัด ปั๊ม ได้ขนาดที่เล็กกว่าแบบที่ต้องการ ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น

          - คุณภาพของวัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้าสู่โรงงานควบคุมได้ยาก เนื่องจากลักษณะการจัดซื้อเป็นแบบเหมาซื้อเป็น Lot ตามราคาที่ทางบริษัทได้ตกลงไว้ เพราะถ้าเข้มงวดกับคุณภาพ ต้องการคุณภาพดีมาก ราคาก็จะแพง จึงมีข้อจำกัดในเรื่องของราคา และคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้ามา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องกับการควบคุมเพื่อลดเศษของวัตถุดิบ ที่ทำได้ค่อนข้างยากตามไปด้วย

          ด้านพนักงาน

          - คนงานมีการเข้าออกจากงานบ่อย โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงฤดูทำนาและเก็บเกี่ยว ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตสินค้าเกิดความแปรปรวนและไม่คงที่

          - คนงานไม่ค่อยมีจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพ เนื่องจากไม่มีความรู้ในด้านนี้

          - คนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานที่มีฝีมือในการตัดเย็บ แต่มีวุฒิทางการศึกษาไม่สูง จึงมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ และตีความ

          ด้านบัญชี

          - ระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร ตรวจสอบข้อมูลได้ยาก

          - ขาดคนที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะในเรื่องบัญชี เพื่อจัดระบบบัญชี

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          2.1 ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นศึกษาที่แผนกควบคุมคุณภาพและการผลิต

          2.2 ศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การวาดแบบ โดยนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD R.14 มาช่วยในการวางแผนการวาดแบบ

          2.3 อบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมการผลิต เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการแข่งขัน โดยจะกระทำร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา วิศวกรโรงงาน และผู้บริหารของบริษัท

          2.4 สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยผ่านการบริหารนโยบายและการฝึกอบรม หลักการ และเทคนิคการแก้ไขปัญหา เพื่อให้พนักงานเกิดความภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และรักองค์กร

          2.5 ศึกษาระบบบัญชี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ระบบบัญชีถูกต้องและมีมาตรฐานมากขึ้น

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          3.1 สามารถคำนวณพื้นที่ที่ใช้งานและพื้นที่ที่เหลือเศษของวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็ว และจำลองแบบของชิ้นส่วนกระเป๋าลงในโปรแกรมก่อนการทำงานจริง และได้การวางแบบที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถใช้พื้นที่ได้มากที่สุดเท่ากับ 82.34% เหลือเศษเท่ากับ 17.65% และลดเศษลงได้เท่ากับ 7.35%

          3.2 มีแบบฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูลงานเสีย เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ส่งผลให้เกิดการควบคุมเพื่อลดของเสียได้

          3.3 มีแบบฟอร์มสำหรับควบคุมงานผลิตที่ชัดเจนและสมบูรณ์

          3.4 พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา ทั้งทีมวิศวกรโรงงานและฝ่ายปฏิบัติการ ทำให้พนักงานเกิดความภูมิใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และรักองค์กร

          3.5 ปรับปรุงงานทางด้านบัญชีให้สมบูรณ์ขึ้น การจัดเก็บเอกสารสะดวกขึ้น, มีทางเดินเอกสารทำให้เอกสารไม่สูญหาย, มีการจัดพนักงานดูแลสต็อกสินค้าเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบในการผลิตมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการสอบยันตัวเลขกันของแผนกบัญชีกับพนักงานสต็อกสินค้า, การดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีอากรมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและพนักงานบัญชีมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับภาษีมากขึ้น, การจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี, การคำนวณต้นทุน สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และการจัดสรรค่าแรงสามารถทำได้อย่างเป็นระบบ

          4. สรุปและข้อเสนอแนะ

          4.1 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทได้จ่ายออกไปไม่ว่าจะมากหรือน้อย ควรจะมีการเก็บใบเสร็จรับเงินทุกใบที่ได้รับมาไว้ เพื่อการบันทึกบัญชี และเป็นการเพิ่มรายจ่ายของบริษัท อันอาจจะมีผลกระทบต่อจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ถ้าในอนาคตบริษัทไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

          4.2 การตรวจนับวัตถุดิบในการผลิต ควรจะมีการตรวจนับทุก 6 เดือน เพื่อที่จะทำให้ทราบว่ามีวัตถุดิบชนิดใดที่จะหมดอายุการใช้งาน เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการผลิตในงานต่อไปทันที หรือพยายามหาคำสั่งซื้อที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่เหลือในคลังสินค้า การลดปริมาณวัตถุดิบคงเหลือทำให้บริษัทไม่ต้องลงทุนเกี่ยวกับการเก็บรักษามาก และเงินทุนของบริษัทไม่จมอยู่กับวัตถุดิบคงเหลือ

          บริษัท เครื่องหนัง 8 จำกัด

          ลักษณะธุรกิจ

          เป็นบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าถือแฟชั่น และกระเป๋าเดินทาง การขายมีทั้งผลิตตามคำสั่งซื้อของเจ้าของตรายี่ห้ออื่น และออกแบบผลิตเองโดยใช้ตรายี่ห้อของบริษัทเอง ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 107 คน

          สภาพปัญหา

          1.1 ด้วยความสามารถด้านการผลิต และการออกแบบกระเป๋า อันเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมาแล้ว ด้วยการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับ Brand Name ชั้นนำของโลก บริษัทต้องการจะสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองออกสู่ตลาด แต่บริษัทยังไม่มีแผนงานการตลาดที่เข้มแข็งเพียงพอ

          1.2 บริษัทต้องการให้สำรวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของบริษัท

          1.3 ภายหลังการเปิดตัวสินค้าใหม่แล้ว บริษัทมีปัญหาด้านการวางแผนการจัดจำหน่าย และการกำหนดเป้าหมายการขายให้เหมาะสมกับความสามารถของบริษัทสำหรับการเปิดตลาดครั้งแรก

          1.4 ผู้บริหารของบริษัทขาดทักษะด้านการวางแผนการตลาด และต้องการร่วมกับทีมที่ปรึกษาในการกกำหนดแผนงานการตลาด เพื่อให้สามารถเรียนรู้และออกแบบแผนงานการตลาดได้เองในอนาคต

          แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

          แนวทางการดำเนินงาน

          - จัดประชุม และระดมความคิดร่วมกันระหว่างทีมที่ปรึกษากับบริษัท

          - ร่วมกันกำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ของแผนงาน

          - ร่วมกันกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามแผนงาน

          - มอบหมายงานให้ผู้บริหารไปดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

          - เก็บข้อมูลภาคสนาม สำรวจพื้นที่ขาย และข้อมูลคู่แข่งขัน

          - จัดทำแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร

          วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผล

          วิธีการแก้ไขปัญหา

          - ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนการตลาดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน ทั้งผู้บริหารและตัวแทนโฆษณา ผู้บริหารฝ่ายผลิตและพนักงานขายสินค้า

          - จัดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าที่บริษัทผลิตไปแล้ว และค้นหาจุดเด่นของสินค้า เพื่อนำเสนอเป็นจุดขายทางการตลาด

          - ใช้เวลาในการเตรียมการให้มากเพียงพอ ทั้งการเตรียมเอกสารเผยแพร่ ฝึกอบรมพนักงานขาย

          - ควรแยกงานด้านการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ที่จะเจาะตลาดผู้บริโภค ออกจากงานเดิมซึ่งเป็นตลาดรับจ้างผลิต และควรจัดหน่วยงานการขายขึ้น เพื่อบริหารการขายในตลาดการค้าปลีกโดยเฉพาะ

          - การเปิดตลาดสินค้าสำหรับตลาดผู้บริโภค ต้องใช้ทุนและความพยายามมาก และใช้เวลาต่อเนื่องยาวนาน กว่าที่ลูกค้าจะรู้จักและเชื่อถือในตราสินค้าใหม่

          ผลลัพธ์ของการดำเนินการ/ตัวชี้วัด

          3.1 หาข้อมูลผู้บริโภคได้จากสมาคมผู้ค้าหนังไทย จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้นำมาประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ได้ข้อมูลเป็นรายงานผลจำนวน 1 เล่ม

          3.2 จัดทำแผนการตลาดให้ 2 ชุด ชุดแรกเมื่อนำไปปฏิบัติจริง บริษัทไม่พร้อมด้านกำลังคนและเงินทุน จึงปรับเปลี่ยนเป็นแผนการตลาดชุดที่ 2 ให้มีขอบเขตงานและงบประมาณน้อยลง ซึ่งได้มีการนำมาใช้งานในขณะนี้เพียงบางส่วนเท่านั้น การขยายผลให้สมบูรณ์ต่อไปจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทที่จะนำไปปฏิบัติต่อไป

          3.3 จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย โดยมีงบประมาณ 2 ชุดเช่นกัน

          3.4 ติดตามผลการจัดจำหน่าย โดยออกเยี่ยมเยียนจุดขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ

          3.5 ผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงานต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบแผนงานการตลาดได้เองในอนาคต

          สรุปและข้อเสนอแนะ

          - บริษัทออกแบบและผลิตสินค้าแล้ว จึงมาเขียนแผนการตลาดภายหลัง ซึ่งทำให้การหากลุ่มเป้าหมายทำได้ยากขึ้น

          - ผู้บริหารไม่มั่นใจในการลงทุนเปิดตลาดค้าปลีกด้วยตนเอง เพราะเป็นงานใหม่ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูง และคาดคะเนผลลัพธ์ไม่ได้แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับการรับจ้างผลิตซึ่งมียอดขายชัดเจนกว่า ที่ปรึกษาต้องยืนยันให้ผู้บริหารเข้าใจว่า การสร้างตลาดสินค้าด้วยตนเองเป็นงานยากและท้าทาย แต่ถ้าสามาระทำได้ ย่อมจะส่งผลในระยะยาวและมั่นคง

          แหล่งข้อมูล www.smethai.net

 

          --วารสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีนาคม-เมษายน 2545--

 

 

  
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
5/04/2011 - 21:00
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0229-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การปรับปรุงวิธีการทํางาน ต้องทำอย่างไร หัวข้อรวม