PHP infoBoard v.5 PERFECT
Siam55.com เว็บถนอมสายตาชั้นยอดของเมืองไทย
 

หางานต่างประเทศโดยกรมแรงงาน
หางานต่างประเทศโดยกรมแรงงาน

กรมแรงงาน จัดหางานต่างประเทศ คลิกที่นี่ ซึ่งมีเนื้อหา ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับ กรมแรงงาน จัดหางานต่างประเทศ, เว็บ กรมแรงงาน จัดหางานต่างประเทศ ,เว็บไซต์ กรมแรงงาน จัดหางานต่างประเทศ ท่านสามารถเยี่ยมชม ค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้ ภายใต้การเชื่อมโยงลิงค์นี้

ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศ โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน

 

1. บริษัทที่จะส่งคนหางานไปทำงาน เมืองนอกได้ ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน สอบถามรายชื่อบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องได้จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสำนักงานจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-0964 begin_of_the_skype_highlighting              0-2245-0964      end_of_the_skype_highlighting

 

2. ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนจะเป็นสาย หรือนายหน้าจัดหางานเถื่อน ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย ขอดูบัตรประจำตัวลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จากผู้ที่มาชักชวนให้ไปทำงานเมืองนอกและสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบให้ แน่ใจ อย่าจ่ายเงินค่าหัวกับสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน

 

3. บริษัทจัดหางานจะรับสมัครคนหางาน ได้ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงจะประกาศรับสมัครได้

 

4. เมื่อบริษัทจัดหางานคัดเลือกคนหา งานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการได้แล้ว จะต้องส่งคนงานนั้นไปตรวจสุขภาพและทดสอบฝีมือ การตรวจสุขภาพในขั้นตอนนี้ จะเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด ตามรายการที่กำหนดจากโรงพยาบาลที่กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อไว้ โรงพยาบาลดังกล่าวจะเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพ 700-1,000 บาท สำหรับการไปทำงานทุกประเทศ ยกเว้นไต้หวัน สำหรับโรงพยาบาลที่ตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานในไต้หวัน ขณะนี้มี 8 แห่ง คือ ศิริราช จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี ราชวิถี และศรีนครินทร์ อุดรธานี มหาราชนครราชสีมา ลำปาง จะเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพ 1,100 บาท เพราะมีรายการที่ต้องตรวจมากกว่า(ตามกฎหมาย กำหนดให้โรงพยาบาล เรียกเก็บค่าตรวจโรคได้ไม่เกิน 1,500 บาท) ตำแหน่งกรรมกร และผู้ที่มีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือสมาคมอาชีพได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบฝีมือ ค่าทดสอบฝีมือตามกฎหมายไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้สถานทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด แต่ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

สอบถามรายชื่อสถานทดสอบฝีมือที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ กองมาตรฐานฝีมือ

แรงงานกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0-2643-4987-8 บริษัทจัดหางานไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าทดสอบฝีมือ และค่าตรวจสุขภาพ จากคนหางาน เนื่องจากค่าทดสอบฝีมือและค่าตรวจสุขภาพ เป็นค่าบริการซึ่งสถานทดสอบฝีมือ และสถานตรวจสุขภาพคนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ เป็นผู้เรียกเก็บจากคนหางาน

 

5. บริษัทจัดหางานจะต้องขออนุญาตจัด ส่งคนหางานที่ผ่านการตรวจสุขภาพ และทดสอบฝีมือแล้วไปทำงานกับนายจ้างต่อกรมการจัดหางาน บริษัทจัดหางานจะต้องแจ้งรายละเอียดของคนหางานที่ขออนุญาตจัดส่ง โดยระบุ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชนที่อยู่ของคนหางาน อาชีพก่อนการเดินทาง ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน ชื่อนายจ้าง และสถานที่ทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จะอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศได้ในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากมีเหตุจำเป็นขอขยายเวลาในการจัดส่งออกไปได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน คือท่านจะได้เดินทางในช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ให้ไปทำงานต่างประเทศว่ามีชื่อของตัวท่านหรือไม่

 

6. บริษัทจัดหางานจะต้องส่งคนหางาน ที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศเข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจะเป็นผู้อบรมให้ฟรี คนหางานไม่ต้องเสียค่าอบรม เพราะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่บังคับไว้ เพื่อให้คนหางานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทำงาน

 

7. บริษัทจัดหางานต้องจัดการให้นาย จ้างในต่างประเทศส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ถ้าไม่อาจจัดการได้ต้องเป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนเอง

 

8. บริษัทจัดหางานต้องพาคนหางานเดิน ทางผ่านด่านตรวจ คนหางานของกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานจะตรวจสอบว่าคนหางานไปทำงาน โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีเอกสารสำคัญต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ เมื่อคนหางานผ่านการตรวจแล้วจะต้องถือเอกสารสำคัญติดตัวไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สัญญาจ้างงาน อย่าคืนให้บริษัทจัดหางานเป็นอันขาด

 

9. บริษัทจัดหางานต้องแจ้งรายชื่อคน หางาน และสถานที่ทำงานในต่างประเทศ ให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศทราบภายใน 15 วัน คนหางานก็ต้องรายงานตัวเมื่อเดินทางไปถึงภายใน 15 วัน แต่ควรจะรายงานตัวทันทีเพื่อจะได้ไม่ลืม โดยใช้แบบรายงานตัวที่เจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางานมอบให้ในวันที่อบรมก่อนเดินทาง

 

10. บริษัทจัดหางานต้องดูแลให้คนหา งานได้รับค่าจ้าง และตำแหน่งงานตรงตามสัญญาจ้างงาน

 

 

ที่มาและภาพ ประกอบ     
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

http://www.ecitizen.go.th/view.php?SystemModuleKey=&id=370 
  No Image ผู้โพส : 55
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ 55 ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
8/06/2010 - 02:23
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0170-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : หางานต่างประเทศโดยกรมแรงงาน หัวข้อรวม